Kurz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva 

Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom.

Cieľom kurzu je naučiť absolventov teoreticky ovládať a prakticky zvládať:

  • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • technologické postupy práce s motorovou pílou s elektrickým alebo motorovým pohonom pri ťažbe dreva
  • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti
  • zásady poskytovania prvej pomoci
  • zvislé a kombinované rezy
  • odvetvovanie
  • ťažbu dreva v poraste
  • manipuláciu s drevnou hmotou

Absolvent kurzu získa ”Preukaz” na obsluhu motorovej reťazovej píly pri inej činnosti podľa druhu jej pohonu. Kurz je určený pre zamestnancov vykonávajúcich prácu s drevom. Získaním osvedčenia sa zvýši ich možnosť zamestnať sa v rôznych lesníckych alebo iných subjektov zaoberajúcich sa ťažbou, opracovaním a sústreďovaním dreva, alebo pracovať na živnostenský list.

Doba trvania kurzu je 64 vyučovacích hodín.

Účastník kurzu musí mať:

Cena a termín kurzu sa stanovuje dohodou. V prípade záujmu je možné vykonať školenie priamo u vás na firme.

Prihláška:

Prihláška motorové píly


Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u vás na firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t.j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov – prilba, protiporezové návleky, …

– rôznych druhov profesionálnych motorových píl pre účely kurzu

– študijnej literatúry – príručka bezpečnej práce s motorovou pílou

UPOZORNENIE

V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.

Zdroj: Národný inšpektorát práce

Kontakt: tel.: 0948 551 422; e-mail: kurzy@lestom.sk

Dôležité dokumenty k stiahnutiu:

Lekársky posudok pre zamestnanca

Lekársky posudok pre podnikateľa

Prihláška motorové vozíky

Prihláška ostatné lesné stroje a zariadenia

Prihláška motorové píly

LESTOM-KURZY

Prihláška na kurz

Prosíme o vyplnenie prihlášky a prečítaní si dôležitých informácií.

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so  Zásadami ochrany osobných údajov.