Kurz na obsluhu a údržbu krovinorezov a ich adaptérov 

Kurz je určený všetkým zdravotne spôsobilým záujemcov (mužom i ženám), ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie o odbornú kvalifikáciu v oblasti práce s krovinorezom a zvýšiť si tak svoje možnosti uplatnenia na trhu práce.

Absolvent sa naučí:

 • zvládať pacovné postupy pri používaní krovinorezov
 • odstraňovať nežiaducu vegetáciu, ako je vyžínanie parkov, záhrad, ihrísk, obecných plôch, krajinných ekologických prvkov, brehových porastov a pod.
 • šetrne odstraňovať vetvy zo stojacích stromov pomocov adaptérov na krovinorezy
 • používať krovinorez pri výchovných zásahoch v lesoch (prerezávky, prečistky) a v starostlivosti o komunálnu zeleň
 • dodržiavať zásady bezpečnej, zdraviu neohrozujúcej práce, hygienické predpisy a predpisy o ochrane životného prostredia

Absolvent získa:

 • odbornú spôsobilosť k obsluhe a bežnej údržbe krovinorezov
 • radu možností uplatnenia na trhu práce v oboroch, kde sa s týmito strojmi bežne pracuje

Absolvent kurzu sa uplatní:

 • v záhradníctvach
 • v lesných a ovocných škôlkach
 • v pestovnej a výchovnej činnosti v štátnych a súkromných lesoch
 • v technických službách
 • u zamestnancov obecných úradov
 • v oblasti údržby o verejnú zeleň
 • v oblasti údržby plôch pozdĺž komunikácií (napr. železníc, cestných komunikácií)
 • v ochranných pásmach pod elektrovodmi (zamestnanci energetiky a nad produktovodmi (plynovody)

Podľa zákona NR SR číslo 158/2001Z.z. §8 je organizácia povinná zabezpečiť školenie minimálne 1-krát za 2 roky!

Po uspešnom ukončení kurzu účastník dostane písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu krovinorezov a ich adaptérov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Doba trvania kurzu je 24 vyučovacích hodín.

Účastník kurzu musí mať:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie
 • vek minimálne 18 rokov
 • telesnú a duševnú spôsobilosť potvrdenú lekárom

 Cena a termín kurzu sa stanovuje dohodou. V prípade záujmu je možné vykonať školenie priamo u vás na firme.


Všeobecné informácie ku kurzom a školeniam.

Termín a cena kurzu podľa dohody.

V prípade záujmu je možnosť zorganizovať kurz priamo u vás na firme.

V cenách jednotlivých kurzov je zabezpečené materiálno-technické vybavenie kurzu, t.j. zapožičanie:

– osobných ochranných pracovných prostriedkov – prilba, protiporezové návleky, …

– rôznych druhov profesionálnych motorových píl pre účely kurzu

– študijnej literatúry – príručka bezpečnej práce s motorovou pílou

UPOZORNENIE

V zmysle novely zákona 124/2006 o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a) uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a) zákona o BOZP). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.

Zdroj: Národný inšpektorát práce

Kontakt: tel.: 0948 551 422; e-mail: kurzy@lestom.sk

Dôležité dokumenty k stiahnutiu:

Lekársky posudok pre zamestnanca

Lekársky posudok pre podnikateľa

Prihláška motorové vozíky

Prihláška ostatné lesné stroje a zariadenia

Prihláška motorové píly

LESTOM-KURZY

Prihláška na kurz

Prosíme o vyplnenie prihlášky a prečítaní si dôležitých informácií.

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so  Zásadami ochrany osobných údajov.