fbpx

+421 948 551 422

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky a skúšky) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, písm. a) a Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13. Pri úradných skúškach (každých 10 rokov) s oprávnenou právnickou osobou – TI SR zabezpečujeme (objednanie, organizovanie skúšky, zapožičanie závažia)

PREVÁDZKA ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno-technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

 

 • vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
 • obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá,
 • vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
 • vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č. 4, vyhl. 508/2009 Z.z.,
 • vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.
 

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky a skúšky) vykonávame na vyhradených technických zariadeniach – zdvíhacie zariadenia v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, písm. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9 a § 13.

Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

 • typová skúška
 • úradná skúška
 • opakovaná úradná skúška
 • skúška po oprave
 • skúška po rekonštrukcii
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek podľa príloh č. 6 a 7 vyhl. 508/2009 Z.z.

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY) SA VYKONÁVAJÚ:

 • počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 • pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 • pred opakovaným uvedením do prevádzky: po odstavení dlhšom ako 1 rok, po demontáži a opätovnej montáži, po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia, vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce
 • počas prevádzky  v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 a platných noriem STN 27 0142 a TD výrobcu.

Skúšobné bremená zabezpečujeme na dopyt.

Zabezpečujeme Úradné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 12 (každých 10 rokov) v spolupráci s OPO.

ROZSAH REVÍZIÍ ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK):

 Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napr. elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy výložníkového typu

 • vežové žeriavy
 • mostové žeriavy
 • portálové žeriavy
 • konzolové žeriavy
 • mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
 • nakladací žeriav (hydraulická ruka)
 • trvalé žeriavové dráhy

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ad – stavebný výťah

 • na prepravu osôb a nákladu
 • nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ba 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane

Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacej skupiny A, B a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd– špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to:

 • zdvíhacie rampy
 • zdvíhacie plošiny
 • stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 • zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf – zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Ca – prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia napr. oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka, hák, strmeň

Cb – technické zdvíhacie zariadenie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku

 

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky, odborné skúšky) vykonávame na území celej SR.

Ak chcete byt informovaný o nových termínoch, prosím zadajte svoj e-mail


Súvisiace kurzy

Pri objednávke súvisiacich kurzov získate zľavu

Práca vo výškach

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou od výšky 1,5m

Vodič referenčných vozidiel

Školenie zamestnanca pri využívaní refer. vozidla

Údržba krovinorezov

Pri manipulácii s drevnou hmotou a ťažbe v lese